Geriatria – ikääntyvien lääketiedettä
 • Kokonaisvaltainen arviointi perhetilanne huomioiden
 • Kokonaislääkityksen arviointi ja nykyaikaistaminen ikä ja lääkeyhteisvaikutukset huomioiden
 • Muistioireitten tutkimus, lääkehoito ja palveluohjaus jo lievästä vaiheesta alkaen
 • Iän mukana tulevat eri syistä johtuvat mielialaoireet
 • Verenpaine- ja sydänsairauksien arviointi osana kokonaisuutta
 • Virtsan pidätyskyvyttömyyden selvittely ja hoito
 • Diabeteksen hoito
 • Kuulotutkimukset
 • Hermostolliset sairaudet
 • Tasapaino- ja hahmotusvaikeuksien arviointi ja hoito
 • Osteoporoosin, murtumariskin ja kaatumisriskin arvionti ja hoito
 • Niveloireet ja kiputilat
 • Kuntoutusarviot ja - lähetteet ja seuranta
 • Ravitsemuksen arviointi ja neuvonta
 • Lausunnot (lääkekorvaukset, eläkettä saavan hoitotuki, omaishoidontuki, kuljetustuki,        edunvalvonta-asiat, ajokorttiasiat)
 • Edunvalvontavaltuutus  ja pankki-ym.valtuutusten neuvonta toimintakyvyn ollessa vielä hyvä
 • Laboratorio- ja röntgentutkimukset mukaanlukien magneettikuvaukset

Palvelu vastaanotolla suomen tai englannin kielellä, mutta myös ruotsin, espanjan ja ranskan kielet tulevat ymmärretyiksi. 

Mahdollisuus pysyvään, omaan erikoislääkäriin vuosien ajan, kaikenlaisissa elämäntilanteissa